top of page
Tájékoztató a továbbképzésre kötelezettek részére
az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről
 
1. A továbbképzési kötelezettség
 

A 2018. január 1-jén hatályba lépett új ügyvédi törvény (az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény) értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti. A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése kapcsán a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) országos illetékességgel gondoskodik a képzési helyek akkreditációjáról és a képzési események nyilvántartásba vételéről. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége körében elfogadható képzésekről, szakmai és tudományos tevékenységekről a MÜK elnöksége dönt. A MÜK Alapszabályának VII.22. pontja szerint az Üttv. rendelkezései alapján, az oktatással és akkreditációval kapcsolatosan a MÜK-re háruló feladatokat az Oktatási és Akkreditációs Bizottság (a továbbiakban: OAB) látja el.

 

2. A továbbképzésre kötelezettek köre
 

A továbbképzési szabályzat személyi hatálya

  • az ügyvédre,

  • az alkalmazott ügyvédre,

  • a kamarai jogtanácsosra,

  • az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászra és alkalmazott európai közösségi jogászra terjed ki (a továbbiakban: továbbképzésre kötelezettek).

 
3. A továbbképzési időszak
 

A továbbképzési időszak 5 év, amelyen belül a kötelezetteknek az összesen 80 kreditpontot, de évente legalább 16 kreditpontot kell szerezniük. Erre sor kerülhet képzési eseményeken való részvétellel vagy más, a Szabályzat szerint kreditpontszerzésre alkalmas módon.

 

Az első továbbképzési időszaka 2020. január 1-ejével indul. Aki az Üttv. és a Szabályzat értelmében 2020. január 1-ején továbbképzésre kötelezettnek minősül, annak 2024. december 31-ig tart az első továbbképzési időszak. Aki ezt követően válik kötelezetté (mert pl. ezt követően veszik kamarai nyilvántartásba) annak a nyilvántartásba vételtől számítódik az 5 éves időszak. A minden egyes továbbképzési időszakot követően nyomban új továbbképzési időszak kezdődik.

 

4. A továbbképzési kötelezettség teljesítése - a képzési esemény
 

A továbbképzésre kötelezett elsősorban képzési események útján teljesítheti továbbképzési kötelezettségét.

 

 

 

A szabályzatban nevesített képzési események előre meghatározott kreditpontszerzésre alkalmas tevékenységek, melyek a következők:

 

a)      részvétel tanfolyamon, illetve konferencián, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben;

b)      tanfolyamon, konferencián, jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi, közigazgatási oktatói, előadói tevékenység;

c)      jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság;

d)      legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése;

e)      jogtudományi, államtudományi, és közigazgatástudományi képzésben tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység;

f)       papír alapú vagy elektronikus jogi szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, az Ügyvédek Lapjában, lektorált jogi szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció írása, szerkesztése;

g)      mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagság;

h)      papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása.

 

Az egyes tevékenységekhez a szabályzat eltérő számú kreditpontot rendel.

 

5. Kötelező képzési események
 

A MÜK elnöksége konkrétan meghatározott tárgykörben előírhatja, hogy a továbbképzésre kötelezettek számára az ügyvédi tevékenység gyakorlásának módjától, formájától és jellegétől függetlenül hasznos képzési eseményen vegyen részt. A kötelező képzések ingyenesen és elektronikus formában vehetők igénybe. A kötelező képzési eseménnyel elérhető kreditpontok száma a továbbképzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges kreditpontszám egynegyedét, tehát a teljes továbbképzési időszakban a 16 kreditpontot nem haladhatja meg.

 

6. A képzési esemény díja
 

A Képzési esemény ingyenes, vagy visszterhes lehet. A díjat a képzési helyek szabadon határozzák meg.

 

A MÜK által kötelezővé tett képzési eseményen a részvétel ingyenes és a kötelezettek számára elektronikus úton biztosítandó.

 

7. Részvétel képzési eseményen
 

A kötelezett jogosult bármilyen, a saját kamarája által szervezett / bonyolított képzési eseményen részt venni. Egyéb képzési hely által szervezett eseményén, vagy másik kamara által szervezett, illetve bonyolított képzési eseményen történő részvétel lehetősége az adott kamarától, a kamarák megállapodásától, vagy a képzési hely által alkalmazott feltételektől függ. A képzési eseményen történő részvételről a képzési esemény szervezője kreditpontigazolást állít ki. A képzési hely köteles 15 napon belül az érintett kamaránál is bejelenteni a képzési eseményen résztvevők által megszerzett kreditpontokat.

 

8. A Továbbképzési Kötelezettség teljesítése
 

A továbbképzési kötelezettségét az teljesíti, aki a továbbképzési időszak 5 éve alatt 80 kreditpontot és ezen belül évente legalább 16 kreditpontit összegyűjt.

 

A következő naptári évre és a következő továbbképzési időszakra legfeljebb 16 kreditpont vihető át, illetve a továbbképzési időszak utolsó évében legfeljebb 32 kreditpont vehető nyilvántartásba.

 

9. Életkor alapú kedvezmény a továbbképzési kötelezettség teljesítése kapcsán
 

A kötelező képzési eseményeken való részvétel kivételével mentesül a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól az a továbbképzésre kötelezett, aki legkésőbb a továbbképzési időszakban a 75. életévét betölti.

 

10. Kreditpontok
 

A kreditpont a továbbképzési kötelezettség teljesítésének mérésére szolgál. Kreditpont csak nyilvántartásba vett képzési eseményen történő részvétellel és az e pontban felsorolt egyéb szakmai, tudományos és oktatói tevékenységgel szerezhető. Kizárólag azon a Képzési eseményen szerezhető kreditpont, amelyet a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága nyilvántartásba vett és hozzá kreditpontot rendelt.

 

Az egyes kreditpontra jogosító tevékenységekhez rendelhető kreditpontok a következők:

 

a)         részvétel tanfolyamon, illetve konferencián, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben óránként 1 kreditpont,

b)         részvétel sikeres számonkéréssel záruló tanfolyamon, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi vagy közigazgatási képzésben óránként 2 kreditpont,

c)         tanfolyamon, konferencián, jelöltképzésben, felsőoktatási intézményben jogi, államtudományi, közigazgatási oktatói, előadói tevékenység óránként 3 kreditpont,

d)         jogi szakvizsgán vizsgabizottsági tagság vizsgalkalmanként 1 kreditpont,

e) legalább középfokú jogi szóbeli és írásbeli szakmai nyelvvizsga megszerzése 10 kreditpont,

f) jogtudományi, államtudományi, és közigazgatástudományi képzésben tudományos fokozatszerzéshez vagy doktori disszertációhoz kapcsolódóan végzett opponensi tevékenység 3 kreditpont,

g) papír alapú vagy elektronikus jogi szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag, lektorált tudományos vagy szakmai kiadványban, az Ügyvédek Lapjában, lektorált jogi szakmai internetes felületen szerzői jogi védelem alá eső szakmai publikáció írása, szerkesztése szerzői ívenként 10 kreditpont,

h)         mesterfokozatot eredményező jogászképzésben záróvizsgán vizsgabizottsági tagság vizsgaalkalmanként 1 kreditpont,

i) papír alapú vagy elektronikus jogi tudományos szakkönyv, tankönyv, jogi egyetemi jegyzet vagy más egyetemi vagy főiskolai jogi oktatási anyag lektorálása szerzői ívenként 5 kreditpont.

 

11. A 2019. szeptember 01. és 2019. december 31. között megtartott képzési eseményekre vonatkozó speciális szabályok
 

A továbbképzési szabályzat lehetővé teszi, hogy a kötelezett már az első továbbképzési időszak kezdete előtt szerezhessen kreditpontokat. Erre akkor kerülhet sor, ha 2019. szeptember 1-ejétől december 31-ig olyan konferencián, vagy tanfolyamon vesz részt, amelynek szervezője a területi kamara, a MÜK, vagy egyszerűsítetten akkreditálható szervezet. A 2019-ben szerzett kreditpont csak a 2020-2024 közötti Továbbképzési Időszakra használható fel.

 

12. Kedvezmények
 

A kamara elnöksége - vagy a kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - a kötelezettet kérelmére megengedheti, hogy a kötelezett több pontot is átvihessen a következő időszakra, ha a kötelezett valószínűsíti, hogy az adott önhibáján kívül nem tudta megszerezni az időarányosan szükséges kreditpontot, és rendelkezik átvihető pontokkal.

 

Ha a kötelezettet nem a továbbképzési kötelezettség elmulasztása miatt törölték a kamarai nyilvántartásból, vagy kamarai tagságát nem ezen okból szüntették meg, és a törlés vagy a megszüntetés véglegessé válásától számított két éven belül ismét nyilvántartásba veszik, azaz kötelezetté válik, a törlés / megszüntetés idején folyó továbbképzési időszakában megszerzett kreditpontjait érvényesítheti az ismételt nyilvántartásba vétellel kezdődő továbbképzési időszakában.

 

13. Mentességek a továbbképzési kötelezettség alól
 

A továbbképzési szabályzat bizonyos feltételek teljesítése esetén a képzésre kötelezetteket mentesíti a továbbképzési kötelezettség teljesítése alól. A mentesítés kizárólag az adott 5 éves továbbképzési időszakra vonatkozik, és nem terjed ki a MÜK által kötelezőként meghatározott képzésekre.

 

A hatályos szabályok szerint a kötelező képzési eseményeken való részvétel kivételével a továbbképzési kötelezettség teljesítésének kell tekinteni, ha a továbbképzésre kötelezett a továbbképzési időszakban

a)      a jogtudomány, az államtudományok vagy a közigazgatástudomány területén tudományos fokozatot szerzett, és ezt a Kamara előtt igazolja,

b)      mesterfokozatot eredményező jogászképzésre épülő szakirányú továbbképzésben szakjogászként oklevelet vagy más olyan oklevelet szerzett, amely alapján a Legum Magister vagy Master of Laws (rövidítve: LL. M.) cím használatára jogosult, és ezt a Kamara előtt igazolja,

c)      egyetem okleveles jogász szakképzettség megszerzését biztosító karán, akkreditált jogi vagy közigazgatási felnőttképzési intézményben, illetve képzési helyen négy tanulmányi félév átlagában legalább heti négy - legalább negyvenöt perces - tanóra oktatói tevékenységet végzett, és ezt a Kamara előtt igazolja, vagy

d)      a Továbbképzési Időszakban legalább egymást követő két éven át teljesítette a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló kormányrendelet, az állami tisztviselők képzéséről és továbbképzéséről szóló kormányrendelet, a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól szóló kormányrendelet, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományának képzését szolgáló továbbképzésről szóló miniszteri rendelet vagy más ágazati jogszabály szerinti, felsőfokú végzettséggel rendelkezők részére előírt továbbképzési kötelezettséget, és ezt a Továbbképzésre Kötelezett vagy Munkáltatója a Kamara előtt igazolja.

 

A mentesítésre jogosító feltételt annak teljesítését követő hatodik hónap utolsó napjáig, de legkésőbb a Továbbképzési Időszak záró napját követő hatvanadik napig kell igazolni a kamara felé. Ez az eset sem mentesít az alól, hogy a kötelezett a MÜK által az ügyvédi tevékenységet végző kamarai nyilvántartottak számára kötelezővé tett képzési eseményeken részt vegyen.

 

További mentességi eset, ha a kötelezett valószínűsíti, hogy önhibáján kívül nem volt képes teljesíteni továbbképzési kötelezettségét, és az őt nyilvántartó kamara elnöksége - vagy a kamarának az alapszabályában meghatározott más szerve - a továbbképzési időszakon belül előterjesztett kérelmére részben vagy egészben mentesíti őt a folyó továbbképzési időszakára vonatkozó továbbképzési kötelezettség alól.

14. Továbbképzési kötelezettség szünetelés és felfüggesztés idején
 

A szünetelő és felfüggesztett kötelezettet a szünetelés vagy felfüggesztés idejére továbbképzési kötelezettség nem terheli. Ha az ügyvédi tevékenység szüneteltetése, illetve felfüggesztése időszaka az öt évet meghaladja, az ügyvédi tevékenység folytatásának a napjával új továbbképzési időszak kezdődik. Ha a szünetelés vagy felfüggesztés tartama az 5 évet meghaladta, a szüneteltetés, felfüggesztés kezdete előtt szerzett kreditpontokat nem lehet érvényesíteni.

 

15. A továbbképzési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményei
 

A mulasztót a kamara az Üttv. 177.§ (1) bekezdés j) pontja alapján hivatalból, igazgatási jogkörben törli a tagi, illetve az egyéb kamarai nyilvántartásból. A törlésre az Üttv. és az ÁKR. szabályai az irányadók. A törlési határozat végső soron bíróság előtt is támadható. A törlést követően a mulasztónak nincsenek többé továbbképzési kötelezettségei. Jogai a következők:

 

a)        alávetheti magát a szabályzat hatályának;

b)        annak érdekében, hogy ismét taggá / nyilvántartottá váljon, teljesítse az továbbképzési kötelezettséget, megteheti az ehhez szükséges címzett nyilatkozatokat, az Üttv. és a szabályzat nem korlátozza abban, hogy ezt bármelyik, tehát nem csak a törlést elrendelő kamarához intézze (Üttv. 149.§ (7) bek.);

c)        a területi kamarák és semmilyen más képzési hely nem tagadhatja meg tőle a képzési eseményen való részvétel jogát, bármelyik kamara és bármelyik más képzési hely képzési eseményén részt vehet és jogosult a kreditpontigazolásra, (a képzési esemény a számára - másoktól eltérően - díjkötelessé tehető);

d)        abban a továbbképzési időszakban megszerzett kreditpontjait, melyben mulasztott, a kamarai tagsága megszűnésének, illetve a kamarai nyilvántartásból való törlésének az évében és az azt követő öt évben megszerzett kreditpontként érvényesítse;

e)        nem csak legfeljebb 16 kreditpontot vihet át a következő évre, hanem minden azon felülit is;

f)         a folyó továbbképzési időszaknál rövidebb időn belül is megszerezheti a szabályzat által elvárt kreditpontokat, és amint megszerezte, kérje az ismételt felvételét / nyilvántartásba vételét.

A mulasztó esetében az alávetési nyilatkozat megtételének és a pótlásának nincs időbeli korlátja. Amennyiben a mulasztó alávetette magát a szabályzatnak, akkor is csak jogosult és nem köteles teljesíteni a kötelezettségét, és ha nem teljesíti, ezért nem lehet felelősségre vonni. Igaz ez a MÜK által kötelezővé tett képzési eseményeken való részvételre is.

 

Annak a mulasztónak, aki alávette magát a szabályzat hatályának, kötelező részt vennie a MÜK által kötelezővé tett képzési eseményeken. Ezt a kamara díjkötelessé teheti.

 

16. A Továbbképzési Kötelezettség teljesítésének igazolása
 

A képzési hely, a képzési eseményt követő tizenöt napon belül, a képzési eseményen való részvételről és a részvételért járó kreditpontról igazolást ad a résztvevőnek, és ugyanezen időn belül valamennyi, az adott kamaránál nyilvántartott résztvevő kreditpontját közli a kamarával elektronikus úton.

 

A kötelezett a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül köteles bejelenteni az őt nyilvántartó kamaránál, ha a képzési hely a részvétele ellenére nem adott részvételi, illetve kreditpont-igazolást, vagy az valótlan adatot tartalmaz.

 

17. Kreditpont nyilvántartása
 

A képzési hely éves bontásban, kötelezettenként és kamaránként csoportosítva, az akkreditációs határozat szerinti időn át köteles nyilvántartani a kiadott kreditpont-igazolásokat és a kreditpontokat. Az OAB az adat és iratőrzési kötelezettséget az akkreditációs határozatban 10 évre írja elő a képzési hely számára. Saját kreditpontjai elsődleges nyilvántartója maga a kötelezett. A kötelezett a kamara felhívására a továbbképzési időszak alatt és azt követő 5 éven át köteles igazolni

 

a)      a megszerzett kreditpontjait,

b)      a kötelezettség teljes vagy időarányos teljesítését

c)      azokat a körülményeket, amelyek a kötelezettség alóli mentességét eredményezték.

Az igazolási kötelezettség egyben adat (irat) megőrzési kötelezettség is, tehát a kötelezettnek a továbbképzés során kapott kreditpont-igazolásokat és valamennyi, a továbbképzési kötelezettség teljesítésével és a mentességi okokkal kapcsolatos iratait és adatait legalább 5 évig, lényegében tehát a következő továbbképzési időszak végéig meg kell őriznie.

A kötelezett képzési hely által a kamaránál bejelentett kreditpontjait a kamara tartja nyilván.

18. Továbbképzéssel kapcsolatos további kérdések 

A kötelező továbbképzéssel kapcsolatos kérdéseiket kérjük, hogy az oktatas@muknet.hu levelezési címre küldjék meg. A beérkezett kérdések alapján OAB rendszeresen frissíti a továbbképzéssel kapcsolatos tájékoztató anyagok tartalmát.

1. Továbbképzési kötelezettség
2. Továbbképzésre kötelezettek
3. Továbbképzési időszak
4. Képzési esemény
5. Kötelező képzési események
6. Képzési esemény díja
7. Részvétel képzési eseményen
8. A kötelezettség teljesítése
9. Életkori kedvezmény
10. Kreditpontok
11. Átmenet 2019
12. Kedvezmények
13. Mentességek
14. Szünetelés, felfüggesztés
15. Mulasztás
16. Igazolás
17. Nyilvántartás
18. Kapcsolat
bottom of page