top of page

TÁJÉKOZTATÓ
a jogi segítői névjegyzékbe vételről

A jogi segítő a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény (továbbiakban: Jst.) alapján peren kívüli jogi szolgáltatást nyújt, illetve pártfogó ügyvédként jár el. A jogi segítő a jogi segítői tevékenység végzésére a szolgáltatási szerződés jogi segítségnyújtó szolgálattal történő megkötésével válik jogosulttá. A jogi segítők nyilvántartását a jogi segítői névjegyzék tartalmazza, és a névjegyzékbe – többek között – a jogi segítségnyújtó szolgálattal jogi segítői feladatok ellátására szolgáltatási szerződést kezdeményező adatlapot benyújtó ügyvéd, ügyvédi iroda és a tevékenységét Magyarországon állandó jelleggel végző európai közösségi jogász (továbbiakban együttesen: ügyvéd) kérheti felvételét, amennyiben tevékenységét nem szünetelteti, fegyelmi eljárás során tevékenységének gyakorlását nem függesztették fel, valamint nem áll fegyelmi büntetés hatálya alatt.

A névjegyzékbe az a kérelmező vehető fel, aki megfelel a Jst.-ben foglalt fenti és egyéb feltételeknek, és az adatlapja tartalmazza a feltételek fennállását igazoló, a jogi segítői névjegyzék vezetésének részletes szabályairól szóló 42/2003. (XII. 19.) IM rendeletben foglalt nyilatkozatokat és mellékleteket.

Törvény

A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény

Korm. rendelet

A jogi segítségnyújtás keretében nyújtott szolgáltatások engedélyezéséről, folyósításáról, visszatérítéséről

Felvétel

A szolgáltatási szerződés megkötésének kezdeményezése elektronikus úton

Ügyintézés

A jogi segítői névjegyzékkel kapcsolatos további ügyek intézése
 

bottom of page