top of page
Tájékoztató a munkáltatók egyszerűsített akkreditációjához

 

I. Az akkreditáció

II. Egyszerűsített akkreditációra vonatkozó speciális szabályok

III. Akkreditációs díj

IV. Iratminták

 

2018. január 1-ején hatályba lépett az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény, amelynek értelmében az ügyvédi tevékenység gyakorlója szakmai tudását önképzés és kötelező továbbképzés útján fejleszti[1]. A kötelező továbbképzési kötelezettség teljesítése kapcsán a Magyar Ügyvédi Kamara (a továbbiakban: MÜK) országos illetékességgel gondoskodik a képzési helyek akkreditációjáról[2]. Az oktatással és akkreditációval kapcsolatosan a MÜK-re háruló feladatokat a MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottsága (a továbbiakban: OAB) látja el. Az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségével kapcsolatos legfontosabb anyagi- és eljárásjogi szabályokat az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettségéről szóló 18/2018. (XI.26.) MÜK szabályzat (a továbbiakban: továbbképzési szabályzat) tartalmazza[3].

A továbbképzési szabályzat a munkáltatók számára biztosítja, hogy képzési helyként akkreditálják magukat (1) általános és (2) egyszerűsített akkreditáció útján egyaránt. Jelen tájékoztató a munkáltatói akkreditációra vonatkozó szabályokat tartalmazza.

I. Az akkreditáció

A továbbképzési szabályzat értelmében 2020. január 1-jén kezdődik az első 5 éves Továbbképzési Időszak, amelyen belül az ügyvédeknek, az alkalmazott ügyvédeknek, a kamarai jogtanácsosoknak, az ügyvédi tevékenységet Magyarországon állandó jelleggel folytató európai közösségi jogászoknak és alkalmazott európai közösségi jogászoknak (a továbbiakban együtt: továbbképzésre kötelezett) teljesíteniük kell továbbképzési kötelezettségüket.

A kötelező továbbképzés a Kamarák, továbbá a MÜK által akkreditált képzési helyek által történik. A Kamarák és a külföldi szervezők kivételével csak a MÜK által akkreditált képzési helyek jogosultak arra, hogy kreditpont értékű képzési eseményeket (tanfolyamokat, konferenciákat, tréningeket, szakmai nyelvtanfolyamokat és egyéb az ügyvédi tevékenység szempontjából hasznos szakmai és tudományos rendezvényeket) szervezzenek a területi ügyvédi kamaráknál nyilvántartott továbbképzésre kötelezetteknek. Ez az előírás érvényesül az alkalmazott ügyvédeket foglalkoztató ügyvédi irodákra és a kamarai jogtanácsosokat alkalmazó munkáltatókra is.

Az akkreditáció feltételeit és folyamatát, továbbá az akkreditációs kérelem mellékleteként benyújtandó nyilatkozatok és dokumentumok listáját a továbbképzési szabályzat 4. fejezete tartalmazza.

Az akkreditáció az OAB feladata. Az OAB bírálja el az akkreditációs kérelmeket, melyeket hozzá az oktatas@muknet.hu címen kell benyújtani.

Az akkreditáció az első, 2024. december 31-ig tartó Akkreditációs Időszak egészére vagy annak egy részére kérhető.

Az akkreditáció iránti kérelem 2019. szeptember 1-ejétől nyújtható be.

 
II. Egyszerűsített akkreditációra vonatkozó speciális szabályok

 

A Munkáltató egyszerűsített akkreditáció iránti kérelmet abban az esetben nyújthat be, ha kizárólag az általa munkaviszony keretében foglalkoztatott Továbbképzésre Kötelezettnek kíván továbbképzést tartani. Eltérő esetben az akkreditációs kérelmét az OAB az általános akkreditáció feltételeinek megfelelően bírálja el.

Az egyszerűsített eljárásban akkreditált Képzési Hely esetében a képzési gyakorlat nem vizsgálható, továbbá vélelmezni kell, hogy a Kérelmező megfelel az akkreditáció egyéb feltételeinek

Az egyszerűsített akkreditáció iránti Kérelemnek tartalmaznia kell

  1. a Kérelmező nevét, székhelyét,

  2. a Kérelmezőt nyilvántartó bíróság vagy hatóság megjelölését, valamint

  3. a Továbbképzésért felelős természetes személy nevét, ha az a törvényes képviselőtől eltér.

  4. az Akkreditáció kért hatályát, ha ez a Szabályozási Időszaknál rövidebb,

  5. Képzési Események meghirdetése rendjét,

  6. a Képzési Eseményeken való részvétel személyi, anyagi és egyéb feltételeit, a Képzési Eseményekre való jelentkezés rendjét, valamint

  7. azt, hogy a Kérelmező Kamarával vagy más Képzési Hellyel kötött-e továbbképzési megállapodást.

 

Egyszerűsített eljárásban a kérelmet az OAB a kézhezvételétől számított tizenöt napon belül bírálja el.

 

Az egyszerűsített módon akkreditálható szervezetek 2019. szeptember 1-től akkreditáció nélkül is megkezdhetik a Továbbképzést, feltéve, hogy akkreditációs és Képzési Esemény nyilvántartásba vételi kérelmüket legkésőbb 2020. február 29-ig benyújtják az OAB-hoz. E szervezetek Képzési Eseményei akkor jogosítják fel a résztvevőket kreditpontszerzésére, ha a megtartásra kerülő esemény megfelel a Szabályzat Képzési Eseményekkel szemben támasztott szakmai, tudományos és adminisztratív feltételeinek, és a szervező az esemény tárgyát, idejét és helyét a megtartást megelőző 8. napig az OAB-nál, az oktatas@muknet.hu címre, a szervező beazonosítására alkalmas módon bejelenti, és igazolja, hogy egyszerűsített akkreditációra alkalmas szervezet, munkáltató esetében pedig nyilatkozik arról, hogy kizárólag az általa alkalmazott ügyvédeknek illetve kamarai jogtanácsosoknak tart továbbképzést.

III. Akkreditációs díj

Az akkreditációért a kérelem benyújtásával egyidejűleg díjat kell fizetni. A díjfizetés helye a Magyar Ügyvédi kamara HU53 11784009-20603344-00000000 számú bankszámlája. Az utalási közleményben fel kell tüntetni, hogy az utalás jogcíme akkreditációs díj.

Az akkreditációs díj mértéke a teljes Továbbképzési Időszakra 500.000,- Ft, egyszerűsített akkreditáció esetén 150.000,- Ft. Ha az akkreditáció hatálya egy év (vagy ennél rövidebb idő), a díj évi 150.000,- Ft, egyszerűsített akkreditáció esetén évi 45.000,- Ft. A képzési esemény bejelentésének díja kreditpontonként 30.000,- Ft.

IV. Iratminták

 

Magyar Ügyvédi Kamara Oktatási és Akkreditációs Bizottsága

 

[1] Üttv. 1. § (4), MÜK Alapszabály II.1.e) pontja

[2] Üttv. 155. § (2)

[3] https://net.jogtar.hu/muk?docid=A18S0018.MUK&getdoc=1&searchUrl=/muk-kereso/gyors

IV. Iratminták
I. Az akkreditáció
II. Egyszerűsített akkreditáció
III. Díjak
bottom of page