top of page

A Magyar Ügyvédi Kamara szerveinek feladatai

01

Küldöttgyűlés

A küldöttgyűlés

a) megválasztja, beszámoltatja és visszahívhatja az elnököt, az elnökséget, a bizottságokat és tagjaikat,

b) elfogadja a költségvetést és a költségvetési beszámolót,

c) véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz az ügyvédi tevékenység gyakorlóit érintő jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekben,

d) elfogadja az Alapszabályt,

e) szabályzatot adhat ki,

f) ellátja az Alapszabályban hatáskörébe utalt feladatokat.

02

Elnök

A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke

a) képviseli a Magyar Ügyvédi Kamarát,

b) irányítja az Elnökség és a bizottságok működését, biztosítja a bizottságok működésének feltételeit és tevékenységéről beszámol az Elnökségnek,

c) a fegyelmi eljárásban

ca) kijelöli az Országos Fegyelmi Bizottság elnökének vagy tagjának fegyelmi ügyében eljáró fegyelmi tanácsot,

cb) kijelöli az Üttv. 114. § (5) bekezdésében írtak esetén a fegyelmi biztost,

cc) utasítást ad az Üttv. 139. § (2) bekezdésében írtak szerint,

d) kezdeményezheti az összeférhetetlenség megállapítását,

e) irányítja a Magyar Ügyvédi Kamara ügyintézői szervezetét, az alkalmazottak felett munkáltatói jogot gyakorol,

f) elnököl a küldöttgyűlésen,

g) összehívja és vezeti az Elnökség üléseit,

h) elrendelheti az elnökségi ülés videókonferencia-, telefonkonferencia-technológia vagy más távközléstechnikai eszköz alkalmazásával történő megtartását,

i) eljár az Elnökség által átruházott jogkörben,

j) kijelöli a helyettesítésére jogosult elnökhelyettest,

k) összehangolja a Magyar Ügyvédi Kamara szerveinek és tisztségviselőinek munkáját, megállapítja a tisztségviselők közötti munkamegosztás rendjét,

l) gondoskodik az Üttv. 74. § b) pontja, valamint 76. § (3) és (5) bekezdésében írt bejelentések nyilvántartásáról,

m) ellátja a Magyar Ügyvédi Kamara honlapjával kapcsolatos feladatokat,

n) ellátja azokat a feladatokat, amelyeket törvény és az Alapszabály a feladatkörébe utal.

03

Országos Kamarai Jogtanácsosi Tagozat

Az országos tagozat

a) delegálja a Magyar Ügyvédi Kamara választott testületeinek az általa képviselt tagság képviseletét ellátó tagjait,

b) véleményt nyilvánít az általa képviselet kamarai tagságra vonatkozó szabály és nem egyedi döntés tervezetéről,

c) egyetértési jogot gyakorol a kizárólag az általa képviselt kamarai tagságra vonatkozó szabály és nem egyedi döntés elfogadásához.

04

Országos Alkalmazott Ügyvédi Tagozat

Az országos tagozat

a) delegálja a Magyar Ügyvédi Kamara választott testületeinek az általa képviselt tagság képviseletét ellátó tagjait,

b) véleményt nyilvánít az általa képviselet kamarai tagságra vonatkozó szabály és nem egyedi döntés tervezetéről,

c) egyetértési jogot gyakorol a kizárólag az általa képviselt kamarai tagságra vonatkozó szabály és nem egyedi döntés elfogadásához.

05

Elnökség

Az Elnökség:

a) összehívja a küldöttgyűlést, javaslatot tesz az ülés napirendjére, előkészíti a küldöttgyűlés működését, megszervezi a küldöttgyűlés határozatainak végrehajtását,

b) előterjeszti a Magyar Ügyvédi Kamara költségvetését és a költségvetési beszámolót, tevékenységéről beszámol a küldöttgyűlésnek,

c) eljár kamarai hatósági ügyekben,

d) kezdeményezheti az összeférhetetlenség megállapítását,

e) dönt az ügyvédi tevékenységet folytatók továbbképzési kötelezettsége körében elfogadható képzésekről, szakmai és tudományos tevékenységekről,

f) dönt a tisztségviselők díjazásáról,

g) a területi kamara elnökségének nem hatósági ügyben hozott, jogszabályt, alapszabályt vagy szabályzatot sértő határozatát hatályon kívül helyezi,

h) elbírálja az Elnök határozata elleni fellebbezést,

i) véleményt nyilvánít, és javaslatot tesz az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultakat érintő jogalkotási és jogalkalmazási kérdésekben,

j) ügyvédi kitüntető címet és jelvényt adományoz,

k) meghatározza a kamarai választások időszakát,

l) a törvényességi felügyeleti jogkörében eljáró miniszter felhívására

la) a területi kamara törvényes működésének helyreállítása, illetve a mulasztás pótlása érdekében összehívhatja a döntésre jogosult szervet és határidő tűzésével felszólíthatja a törvényes működéshez szükséges intézkedés megtételére,

lb) ha a területi kamara törvényes működése másképp nem állítható helyre, illetve nem biztosítható, az érintett területi kamara elnöke, elnöksége, vagy fegyelmi bizottsága hatáskörébe tartozó feladat ellátására más területi kamara, illetve területi kamarák megfelelő szervét, tisztségviselőjét, illetve más kamarai közfeladat ellátására vagy egyéb ügyben a területi kamara kamarai tisztségviselővé választható tagját jelöli ki,

m) meghatározza ügyrendjét,

n) kijelöli az Elnök helyettesítésére jogosult elnökhelyettest, amennyiben ebben az Elnök akadályozott,

o) jóváhagyja a kamarai jogtanácsosi, illetve alkalmazott ügyvédi tagozatok működésének szabályait,

p) elvégzi a küldöttgyűlés által meghatározott egyéb feladatokat.

06

Elnökhelyettesek

Az Elnököt az erre kijelölt elnökhelyettes helyettesíti. A helyettesítésre kijelölés az Elnök tartós távolléte vagy akadályoztatása esetén az Elnökség, egyéb esetben az Elnök hatáskörébe tartozik.

A Magyar Ügyvédi Kamara elnökhelyettesei az Elnök által meghatározott ügykör megosztás szerint közvetlenül felügyelik a Magyar Ügyvédi Kamara tevékenységének reájuk bízott területét.

07

Főtitkár

Az Elnök által átruházott jogkör keretei között a Főtitkár

a) irányítja a Magyar Ügyvédi Kamara ügyintézői szervezetét,

b) közreműködik az elnökségi ülések előkészítésében,

c) felügyeli az Elnökség hatáskörébe tartozó igazgatási ügyeket,

d) az Elnökség részére előterjesztéseket készít,

e) ellátja a II.1. pont d) alpontban írt feladatokat.

08

Titkárok

A Főtitkár a feladatait a titkárral vagy titkárokkal együttesen az Elnök által megállapított munkamegosztásban végzi.

09

Országos Fegyelmi Bizottság

Az Országos Fegyelmi Bizottság 

a) ellátja a Magyar Ügyvédi Kamara másodfokú fegyelmi jogkörével járó teendőket,

b) alakuló ülésén az általa meghatározott számú fegyelmi tanácsot hoz létre.

A másodfokú fegyelmi eljárásban a másodfokú fegyelmi tanács jár el.

10

Összeférhetetlenségi Bizottság

Az összeférhetetlenségi bizottság az általa vizsgált ügyekben javaslatot tesz az Elnökségnek.

11

Választási Bizottság

A választási bizottság feladata:

a) a választási szabályzat betartásának ellenőrzése,

b) a választás törvényességének és tisztaságának megőrzése,

c) a pártatlanság érvényesítése,

d) a választás törvényes rendjének biztosítása, szükség esetén annak helyreállítása,

e) a választói névjegyzék összeállítása és időszerűségének biztosítása,

f) az ajánlóívek és a szavazólapok nyomdai úton történő elkészíttetése, a szavazólapok hitelességének biztosítása, az ajánlóívek eljuttatása a jelölőbizottság elnökéhez, a szavazólapok átadása a szavazatszámláló bizottságnak,

g) a választás lebonyolítása,

h) a választások során felmerült kifogások elbírálása,

i) döntés a választás eredménye kihirdetésének időpontjáról,

j) a választás eredményének megállapítása és közlése a levezető elnökkel.

12

Jelölőbizottság

A jelölőbizottság feladata:

a) az ajánlóívek kibocsátása és összegyűjtése,

b) az ajánlások összesítése,

c) a jelöltek nyilatkozatának beszerzése,

d) a jelölőívek elkészítése és a választási bizottsághoz történő továbbítása,

e) a jelöléssel kapcsolatos kifogásoknak a választási bizottsághoz történő haladéktalan továbbítása.

13

Országos Tagozati Delegálási Bizottság

A Bizottság feladata:

a) a delegálási szabályzat betartásának ellenőrzése,

b) a delegálás tisztaságának megőrzése,

c) a pártatlanság érvényesítése,

d) a delegálás törvényes rendjének biztosítása, szükség esetén annak helyreállítása,

e) a választói névjegyzékek összeállítása és időszerűségének biztosítása,

f) az elektronikus szavazólapok és a szavazatszámláló elektronikus rendszer elkészíttetése,

g) a delegálás lebonyolítása,

h) az elektronikus szavazás folyamatának, rendszereinek felügyelete a szavazás időkapujában,

i) a szavazásra jelentkezők választójogának elektronikus ellenőrzése,

j) a szavazás befejezését követően a szavazás eredményének elektronikus összesítésének számszaki ellenőrzése a szavazatok összeszámlálása,

k) a delegálás során felmerült kifogások elbírálása,

l) döntés a leadott szavazatok összeszámlálásának módjáról, valamint a delegálás eredménye kihirdetésének az időpontjáról, valamint

m) a választás eredményének megállapítása és közlése a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével és a területi kamarák elnökeivel.

14

Szakmai Bizottság

A szakmai bizottság feladata, hogy az ügyvédi tevékenység gyakorlása során visszatérően előforduló, válaszokat igénylő helyzetekben követendő eljárásra általában irányadó, de normatívának nem minősülő, a Magyar Ügyvédi Kamara Elnöksége által elfogadásra kerülő szakmai álláspont megfogalmazásához tervezeteket készítsen.

15

Törvényelőkészítő és Elvi Bizottság

A törvényelőkészítő és elvi bizottság a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének tanácsadó és szakértői szerve. A bizottság a küldöttgyűlés, az Elnökség és az Elnök felkérésére

a) véleményt nyilvánít a jogalkotással és a jogalkalmazással kapcsolatos kérdésekben,

b) közreműködik az ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultakat érintő jogszabályok és a szabályzatok előkészítésében.

16

Felügyelő Bizottság

A felügyelő bizottság a Magyar Ügyvédi Kamara gazdasági és pénzügyi működését ellenőrzi.

17

Oktatási és Akkreditációs Bizottság,

Az OAB

a) dönt az akkreditációról,

b) dönt a Képzési Események és az azokért járó kreditpontok nyilvántartásba vételéről,

c) ellenőrzi e szabályzat Kamarák általi végrehajtását,

d) ellenőrzi, hogy a Képzési Helyek megfelelnek-e e az Akkreditáció feltételeinek,

e) az e szabályzatban meghatározott kivétellel ellenőrzi a Képzési Eseményeket, valamint

f) működési rendjében szabályozza a kötelezettségei teljesítésére vonatkozó belső eljárásrendet.

18

Hivatal

A Magyar Ügyvédi Kamara hivatala a Kamara ügyintéző szervezete, munkáját az Elnök és a Főtitkár irányítja.

19

Adatvédelmi tisztviselő

Az adatvédelmi tisztviselő elősegíti az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó - a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokban meghatározott - kötelezettségeinek teljesítését, így különösen

a) a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírásokról naprakész tájékoztatást nyújt és azok érvényesítésének módjaival kapcsolatban tanácsot ad az adatkezelő, az adatfeldolgozó és az azok által foglalkoztatott, az adatkezelési műveleteket végző személyek részére;

b) folyamatosan figyelemmel kíséri és ellenőrzi a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogi előírások, így különösen a jogszabályok és belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok érvényesülését, ennek keretei között az egyes adatkezelési műveletekhez kapcsolódó egyértelmű feladatmeghatározás, az adatkezelési műveletekben közreműködő foglalkoztatottak adatvédelmi ismereteinek bővítése és tudatosságnövelése, valamint a rendszeres időközönként lefolytatandó vizsgálatok megvalósulását;

c) elősegíti az érintettet megillető jogok gyakorlását, így különösen kivizsgálja az érintettek panaszait és kezdeményezi az adatkezelőnél, illetve az adatfeldolgozónál a panasz orvoslásához szükséges intézkedések megtételét,

d) szakmai tanácsadással elősegíti és figyelemmel kíséri az adatvédelmi hatásvizsgálat lefolytatását,

e) együttműködik az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos eljárások lefolytatására jogosult szervekkel és személyekkel, így különösen kapcsolatot tart a Hatósággal az előzetes konzultáció és a Hatóság által lefolytatott eljárások elősegítése érdekében,

f) közreműködik a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat megalkotásában.

bottom of page